DISCLAIMERTOTSTANDKOMING

De informatie op www.kaios.ai komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Kaios.ai. Kaios.ai besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.kaios.ai.

Derden Voor het verwerken van uw gegevens maakt Kaios.ai gebruik van G Suite van Google Cloud. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak.

Bewaartermijn Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen of om aan de wettelijke verplichte bewaartermijn te voldoen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Kaios.ai geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid, nauwkeurigheid en / of volledigheid van de inhoud van www.kaios.ai. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kaios.ai kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.Kaios.ai.

LINKS

Het is mogelijk dat via www.kaios.ai toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Kaios.ai kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.kaios.ai, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Kaios.ai, haar klanten of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaios.ai, haar klanten of de betreffende licentiegever, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.